Hon’ble Chief Minister, Haryana

Shri Manohar Lal

Hon’ble Chief Minister, Haryana

Shri Kanwar Pal

Hon’ble Education Minister, Haryana

Shri Anand Mohan Sharan, IAS

Principal Secretary Higher Education, Haryana

Shri Chander Shekhar Khare, IAS

Director Higher Education, Haryana